Το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε το κανονισμό υλοποίησης του προγράμματος "Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Γυναικών".

Οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας - Μεταποίηση, Εμπόριο, Υπηρεσίες, Τουρισμός, Ανακύκλωση – περιορισμός της ρύπανσης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν Γυναίκες, οι οποίες:

 • Γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991.
 • Είναι άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 01/01/2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Δεν θεωρείται ότι  ασκούν  επιχειρηματική δραστηριότητα, για τις ανάγκες του προγράμματος, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3), καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.

 

Όρια Προϋπολογισμού

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

 • από 30.000 € έως 200.000 € για επιχειρήσεις του τομέα της μεταποίησης και του τομέα ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης
 • από 30.000 € έως 100.000 € για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών & τουρισμού
 • από 30.000 € έως 80.000 € για τις εμπορικές επιχειρήσεις

Οι υποψήφιοι επιχειρηματίες θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και θα προτιμώνται σχέδια τα οποία παρουσιάζουν καινοτομίες στην οργάνωση της επιχείρησης, στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται ή στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

 

Ποσοστό Επιχορήγησης
 • 50% γενικά
 • 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και σε πυρόπληκτες περιοχές

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Εξοπλισμός

 • Παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπορευμάτων.
 • Μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Ποιοτικού ελέγχου.
 • Εξοπλισμός διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας (όπως γερανογέφυρες, ανυψωτικά μηχανήματα, καρότσια κ.λπ.).
 • Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής ή μικτής χρήσης για τη διακίνηση υλών, υλικών, προϊόντων και εμπορευμάτων.
 • Εξοπλισμός περιορισμού της ρύπανσης και εξοικονόμησης πρώτων υλών.  (Συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, αντιμετώπισης ηχορύπανσης, επεξεργασίας υγρών αποβλήτων).
 • Έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας).
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (H/W) καθώς και λογισμικό (S/W) που σχετίζονται άμεσα με τις λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής προβολής και προώθησης.
 • Ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου και περιφερειακές συσκευές (fax, φωτοτυπικά μηχανήματα, τηλεφωνικά κέντρα και τηλεφωνικές συσκευές, εκτυπωτές, scanners, και άλλα περιφερειακά υπολογιστών).
 • Δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια).
 • Δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντέξιον κλπ.).
 • Δαπάνες μεταφοράς, εγκατάστασης και έναρξης λειτουργίας του παραπάνω εξοπλισμού.

Ειδικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης

 • Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση).
 • Άλλες ειδικές εγκαταστάσεις που είναι αναγκαίες για την λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. χλοοτάπητας αθλητικής εγκατάστασης).
 • Εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, συμπαραγωγής ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κτιριακά και διαμόρφωση χώρων

 • Διαμόρφωση-διαρρύθμιση χώρων εργασίας όπως κατασκευή χωρισμάτων, επιχρίσματα, βαψίματα, και γενικά βελτιώσεις ήδη υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων για τη χρησιμοποίησή τους στην προτεινόμενη επένδυση.
 • Κατασκευή ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πυρασφάλειας,  κλιματισμού, εξαερισμού και συστημάτων ασφαλείας, καθώς και μικρής έκτασης βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως στέγαστρα και χώροι υγιεινής.
 • Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας ή/και περιορισμού της ρύπανσης
 • Μεταφορά και εγκατάσταση των παραπάνω.

Στην κατηγορία αυτή υποχρεωτικά περιλαμβάνονται δαπάνες για την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.

Προβολή και προώθηση

 • Συμμετοχής σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών).
 • Διαφημιστικής καταχώρησης σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες εθνικής ή τοπικής εμβέλειας ή κλαδικά και ειδικά/ εξειδικευμένα για το αντικείμενο περιοδικά.
 • Δημιουργίας λογότυπου.
 • Σχεδιασμού και εκτύπωσης διαφημιστικών εντύπων.
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων για την προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο (Internet).
 • Δημιουργίας εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).
 • Επιγραφές στην πρόσοψη του κτιρίου της επιχείρησης.

Άλλες δαπάνες

 • Μεταφορά τεχνογνωσίας/τεχνολογίας
 • Δαπάνες για την απόκτηση πατέντας ή/ και πιστοποιητικών βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Πιστοποίηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών

Υπηρεσίες Συμβούλων

 • Τεχνική βοήθεια (επίβλεψη υλοποίησης του έργου, σύνταξη φακέλου υποβολής, έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας).
 • Δαπάνες ίδρυσης και αρχικής οργάνωσης της επιχείρησης (νομικού, οικονομικού, φοροτεχνικού και τεχνικού Περιεχομένου).

* Σε όλους τους τομείς είναι δυνατόν στην κατηγορία εξοπλισμός να περιλαμβάνονται επαγγελματικά ή μικτής χρήσης μεταφορικά μέσα απαραίτητα για τη διακίνηση υλικών, εμπορευμάτων, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών της επιχείρησης με ανώτατο όριο ποσό 20.000,0€ ΕΥΡΩ.

 

Προθεσμίες

Ημερομηνία Προδημοσίευσης Προκήρυξης: 04/03/2009

Υποβολή επιχειρηματικών σχεδίων: από 15/06/2009 έως 15/10/2009

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ή για την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Λεωφ. Κνωσού 96Α

Τ.Κ. 71305 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ: 2810 263204